Natalie Jibeili – Hair – Face Magazine – Kyle Thomas